Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 20 2020

komplikacja
16:27
7261 0305 390
Reposted fromzciach zciach viaPecon Pecon
komplikacja
16:26
0255 5a59 390
Reposted fromowca owca viadaniellss daniellss

February 18 2020

komplikacja
20:39
1842 4806 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viaszydera szydera
komplikacja
20:39
0813 19bc 390
Reposted frombearded bearded viaakisame akisame
20:34
1260 e447 390
Reposted fromfurore furore viaszydera szydera
20:34
Mnie o uczuciach trzeba zapewniać, utwierdzać, dowartościowywać. Bo ja wątpię, nie wierzę, uciekam. Taką niepewną osobą jestem.
— (via zyjee-cicho-krwawiac)
Reposted fromblutelf blutelf viaszydera szydera
komplikacja
20:33
To najbardziej samotna rzecz na świecie, czekanie, aż ktoś was znajdzie. 
— aleander.soup.
Reposted fromaleander aleander viaszydera szydera
komplikacja
20:33
Człowiek może Ci powiedzieć miliony pięknych słów, ale kiedy patrzysz na jego zachowanie, dostajesz wszystkie odpowiedzi.
— znalezione
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaszydera szydera

February 17 2020

komplikacja
20:52
2904 f7d5 390
Reposted fromnatyalka natyalka viacarmenluna carmenluna
komplikacja
20:52
2731 9c0c 390
Reposted fromZircon Zircon viaperfectsense perfectsense
komplikacja
20:52
5778 29e1 390
Reposted fromhornypigeon hornypigeon viaperfectsense perfectsense

February 16 2020

komplikacja
20:29
7133 c191 390
Reposted frompsychedelix psychedelix viamarihuana marihuana
komplikacja
20:19
Wiesz, z moją mamą zgadzam się w niewielu, bardzo niewielu sprawach, ale kiedyś powiedziała jedną niesłychanie mądrą rzecz: Jeśli dwoje ludzi ma być ze sobą, to stanie się tak niezależnie od wszystkiego. A jeśli gdzieś zapisane jest, że nie są dla siebie przeznaczeni, to cokolwiek by się robiło, prędzej czy później się taki związek rozpadnie. Wynika z tego, że nie powinniśmy próbować zawracać kijem Wisły, tylko czasem dać się porwać nurtowi wydarzeń. Co ma być, to będzie. Nie jesteśmy w stanie wszystkiego sobie w życiu ułożyć i zaplanować.
— Jakub Małecki
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaszydera szydera
komplikacja
20:17
Reposted fromFlau Flau viaszydera szydera
komplikacja
20:14
7586 da5e 390
Reposted fromSilentRule SilentRule vialaparisienne laparisienne
komplikacja
20:14
6373 f5b6 390
komplikacja
20:13
...bo czas nigdy nie zawraca
komplikacja
20:13
komplikacja
20:13
6621 22ff 390
Reposted fromTheEvexe TheEvexe vialaparisienne laparisienne
komplikacja
20:10
9834 4e96 390
Reposted fromgreenloud greenloud viacarmenluna carmenluna
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl