Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 20 2018

komplikacja
21:37
6637 d2c7 390
Reposted fromoll oll viasexzrekinem sexzrekinem
komplikacja
21:37
komplikacja
21:37
9357 42de 390
Reposted fromgrobson grobson viasexzrekinem sexzrekinem
komplikacja
21:37
Szczęście wśród inteligentnych osób to najrzadsza rzecz, jaką znam.   
— Ernest Hemingway
Reposted fromeklerrka eklerrka viasexzrekinem sexzrekinem
komplikacja
21:34
Pomyśl jaki świat byłby piękny, gdyby ludzie spotykali się w odpowiednich momentach życia. A nie o parę lat i zdarzeń za późno, za wcześnie. Gdyby mówili to, o czym tak zaciekle milczą. Ile nocy byłoby przespanych, ile serc nie aż tak pustych.
— Olga Wojciechowska - "Listy niczyje"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viawszystkodupa wszystkodupa
komplikacja
21:34
0731 dfac 390
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viawszystkodupa wszystkodupa

October 19 2018

komplikacja
23:36
9513 4a76 390
Reposted fromMatalisman Matalisman vialemkove lemkove
komplikacja
23:33
5534 c48d 390
pan Pakalu mnie rozumie.
Reposted frompersona-non-grata persona-non-grata viausunto usunto
komplikacja
22:21
4312 987e 390
Reposted fromtfu tfu viapannakojot pannakojot
komplikacja
22:20
6572 ddd8 390
Reposted fromhissyfit hissyfit viapannakojot pannakojot
komplikacja
22:18
8236 d756 390
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viamefir mefir
komplikacja
22:17
Są chwile, kiedy myślę, że nie pasuję do jakiejkolwiek relacji międzyludzkiej.
— Franz Kafka
Reposted fromxalchemic xalchemic viatoffifee toffifee
komplikacja
22:17
9878 a71e 390
Reposted frompiehus piehus viatoffifee toffifee
komplikacja
22:17
3011 7f50 390
Reposted fromdezynwoltura dezynwoltura viatoffifee toffifee
komplikacja
21:11
7295 d676 390
Reposted from2017 2017 viajunior13 junior13
komplikacja
20:55
I tak żyłem przez parę miesięcy w tym dziwnym, pogmatwanym stanie rozczarowania, nie mogąc zrobić kroku w żadnym nowym kierunku. Świat posuwał się naprzód i zdawało się, że tylko ja tkwię w miejscu.
— Haruki Murakami "Przygoda z owcą"
Reposted fromxalchemic xalchemic viaeredvareth eredvareth
komplikacja
20:53
6877 5145 390
Reposted fromzorza zorza viaeredvareth eredvareth
komplikacja
20:53

W tym chyba tkwi cała tajemnica udanych relacji z ludźmi, udanego życia: niczego nie oczekiwać. Nadmierny apetyt na doznania wywołuje ciągły niedosyt, frustrację.

— unknown
Reposted fromczarnaowca czarnaowca viaeredvareth eredvareth
komplikacja
20:52
Nie zawsze znajduje się samotność w sercu lasów lub wśród skał. Nieszczęśliwy jest samotny wszędzie.
— Gustaw Herling-Grudziński.
Reposted fromnezavisan nezavisan viaharridan harridan
komplikacja
20:52
(...) w gruncie rzeczy nie wiem na przykład, jak żyć, co to znaczy być z kimś, co to znaczy kochać. Jak zachować siebie, oddając się drugiej osobie, nie w sensie fizycznym, oczywiście, jak być autonomicznym człowiekiem i jednocześnie umieć w razie potrzeby być przy kimś, blisko, ale tak, żeby go nie ograniczać i jednocześnie nie ograniczać siebie.
— M. Okoniewska
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaharridan harridan
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl