Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 24 2018

komplikacja
20:11
Reposted fromHeadbanger Headbanger viatytek tytek
komplikacja
19:55
u mnie bez zmian
19:53
2725 85ad 390
Reposted fromboo-cross-out boo-cross-out viaplugss plugss
komplikacja
19:51
3520 5e8a 390
Reposted fromyikes yikes viaplugss plugss
komplikacja
19:51
W życiu każdej kobiety przychodzi moment zdecydowania.

Wiemy, że pragniemy bliskości, nie dla samych przytulanek. Pragniemy rozdać to, co mamy wewnątrz.

I nagle wszyscy dotychczasowi chłopcy, pozostają chłopcami. A my potrzebujemy mężczyzny.

Tak samo zdecydowanego jak my same.
— #45
Reposted fromffina ffina viajooo jooo
komplikacja
19:50
Reposted frompffft pffft viamalinowowa malinowowa
komplikacja
13:48
6338 0701 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viaeternaljourney eternaljourney
komplikacja
11:35
3225 7174 390
Reposted fromsonylein sonylein viawarkocz warkocz
komplikacja
11:35

powerburial:

this is arcane knowledge that the human mind cant comprehend

Reposted fromRekrut-K Rekrut-K
komplikacja
11:32

powerburial:

this is arcane knowledge that the human mind cant comprehend

Reposted fromRekrut-K Rekrut-K viawarkocz warkocz
komplikacja
11:31
8128 a701 390
Nie ten plecak
Reposted fromdobry dobry viawarkocz warkocz
komplikacja
10:56
6679 9229 390
Reposted fromDeliriaVisionary DeliriaVisionary viawarkocz warkocz
komplikacja
08:22

i odczuwam dziwne wrażenie, że wszystkim się zaczyna układać, tylko nie mi.

Reposted fromnotfoundyou notfoundyou viawarkocz warkocz
komplikacja
08:21
7421 2bfb 390
Reposted fromkarahippie karahippie viaweruskowa weruskowa

September 22 2018

komplikacja
10:36
komplikacja
10:35
8551 ea82 390
komplikacja
10:29
7692 6b68 390
Reposted frommisza misza viapredictableannie predictableannie
komplikacja
10:29

September 21 2018

komplikacja
21:50
6338 0701 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viaeternaljourney eternaljourney
komplikacja
21:49
2017 0bf7 390
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl