Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 15 2018

komplikacja
19:14
komplikacja
19:13
7100 db2e 390
Reposted fromseaweed seaweed viajanealicejones janealicejones
komplikacja
19:13
7525 e6dd 390
Reposted fromniedobrze niedobrze viajanealicejones janealicejones
komplikacja
19:12
3258 3c41 390
Reposted fromqb qb viajanealicejones janealicejones

May 14 2018

komplikacja
15:36
5710 11c4 390
Reposted fromtfu tfu viairmelin irmelin
komplikacja
15:35
9537 4a01 390
Reposted frompomoor pomoor viairmelin irmelin
komplikacja
15:34
komplikacja
15:33
3452 fc8d
Reposted fromlsm lsm viamorazmora morazmora
komplikacja
15:32
6400 cf5f 390
Reposted from4777727772 4777727772 viadobby dobby
komplikacja
15:32
4293 c12a 390
Reposted frompwg pwg viamorazmora morazmora
komplikacja
15:30
5797 6941
Reposted fromkluczka kluczka vialemkove lemkove
komplikacja
15:22
1199 000d 390
Reposted fromteijakool teijakool viatytek tytek
komplikacja
15:22
5514 a230
Reposted fromwojciechpedzich66 wojciechpedzich66 viatytek tytek
komplikacja
15:22
5716 a8cc 390
Reposted fromtfu tfu viatytek tytek

May 13 2018

19:53
komplikacja
19:51
2055 86c3 390
Reposted fromtfu tfu viaiamnotarobot iamnotarobot
komplikacja
19:42
0027 07c0 390
Reposted fromPoranny Poranny viaDangerousHope DangerousHope
komplikacja
19:41
Dręczy mnie tęsknota do prawdziwej miłości, której nie znam.
— W. Broniewski
komplikacja
19:40
Najbardziej nie mogłam przeboleć momentu, gdy zaczęłam żebrać o jego zainteresowanie.
— Jan Grzegorczyk "Chaszcze"
Reposted fromlonelygirl15 lonelygirl15 viasexzrekinem sexzrekinem
komplikacja
19:06

Odchodziłam od wielu ludzi, wiele razy. Chciałabym spotkać kogoś, przy kim będę chciała zostać. Nie odejść i ewentualnie wrócić. Zostać i czuć się na tyle bezpiecznie, żeby przestać uciekać.

- Nieszyn Jasińska

Reposted fromdelain delain viawszystkodupa wszystkodupa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl