Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 09 2017

komplikacja
21:15
8370 a229 390
Reposted frommhsa mhsa viaframbuesa frambuesa
komplikacja
21:12
Umiałam się dogadać jedynie z tymi, którzy akceptowali mnie całkowicie. Niewielu ich było, ale zawsze znalazła się dobra dusza, która choć na jakiś czas wytrzymywała mój obłęd.
Potem odchodziła jak inni.
— Barbara Rosiek
komplikacja
21:11
A teraz powiem ci jedną rzecz: ludzie sami nie zmieniają się nigdy. Ludzi zmienia życie.
— Marek Hłasko
komplikacja
21:11
9680 986d 390
Reposted fromgingillo gingillo viawszystkodupa wszystkodupa
komplikacja
21:11
9709 4624 390
komplikacja
21:11
Bardziej lubimy podobnych do nas, bardziej im też ufamy.
— George Boeree
Reposted fromflesz flesz viawszystkodupa wszystkodupa
komplikacja
21:11
To prawda, że znaleźć siebie to nieproste sprawa. Kto wie, czy nie najtrudniejsza ze wszystkich spraw, jakie człowiek ma do załatwienia na tym świecie.
— Wiesław Myśliwski „Traktat o łuskaniu fasoli“
komplikacja
21:10
3696 7606 390
Reposted fromoutoflove outoflove viawszystkodupa wszystkodupa
komplikacja
21:10
1429 332d 390
Reposted fromEkran Ekran viawszystkodupa wszystkodupa
21:10
7607 6eeb 390

insanity-and-vanity:

“Take a lover who looks at you like maybe you are magic.” — Frida Kahlo

Reposted fromkattrina kattrina viawszystkodupa wszystkodupa
21:10

July 23 2017

komplikacja
21:48
Podobno jak ktoś nam się śni to znaczy, że za nim tęsknimy. Inny zaś mówią, że to tamtej osobie brakuje nas. 
— jak to jest? tęsknisz?
komplikacja
21:42
9709 4624 390
Reposted fromstillwaiting stillwaiting viaszydera szydera
komplikacja
21:40
2805 7839 390
Reposted frommontak montak viatoniewszystko toniewszystko
komplikacja
21:39
Bardziej lubimy podobnych do nas, bardziej im też ufamy.
— George Boeree
Reposted fromflesz flesz viadaniellss daniellss

July 22 2017

komplikacja
21:20
Zna­lezienie właści­wej oso­by jest tak sa­mo ważne, jak by­cie właściwą osobą. 
— Marion Stroud
Reposted fromjdeg jdeg viawszystkodupa wszystkodupa
komplikacja
21:17
Im dłużej o kimś myślisz, tym bardziej jest zmyślony.
— Miłość 2.0
Reposted fromhorrordisco horrordisco viawszystkodupa wszystkodupa
komplikacja
21:17
Mówili: pij wina tylko dobre i z zaufanymi ludźmi. Tak więc, proszę Pana, piję sama. 
— Joanna Dams
Reposted fromimpulsivee impulsivee viawszystkodupa wszystkodupa
komplikacja
21:17
życie nauczyło mnie uważać na słowa  i tego że nikt nie zważa na nasze
Reposted fromwszystkodupa wszystkodupa
komplikacja
21:16
7974 f0a7
Reposted fromthalahassi thalahassi viawszystkodupa wszystkodupa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl